درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از پلاسمودیوم ها، گامتوسیت حدود یک ماه در خون سطحی انسان  باقی میماند؟


1 ) اوال

2 ) ویواکسی

3 ) فالسی پاروم

4 ) مالاریه