درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آلودگی با کدام پلاسمودیوم گلبولهای قرمز آلوده کوچکتر میشوند؟


1 ) مالاریه

2 ) ویواکس

3 ) فالسی پاروم

4 ) اوال