درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام شکل اختصاصی پلاسمودیوم مالاریه میباشد؟


1 ) ترفوزوئیت مستطیلی شکل
2 ) ترفوزوئیت آمیبوئید شکل

3 ) شیزونت هایی با 16تا24 مرزوئیت

4 ) گامتوسیتهای لوبیایی شکل