درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انگل نالاریا درانسان تحت کدام یک ا زحالت زیر نامیده میشود؟


1 ) پریودیک

2 ) تصادف

3 ) کوپروزوئیک

4 ) منوگزن