درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اجسام اگزواریتروسایتیک در بیماری مالاریا کدام است؟(مارشناسی علوم67)


1 ) مالاریه

2 ) شیزوگونی نسجی کبدی است
3 ) شیزوگونی خونی است

4 ) 1و 3 صحیح است