درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام پلاسمودیوم زیر تهاجم انگل به گلبولهای قرمز جوان بیشتر است؟


1 ) اواله

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) ویواکس