درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اجسام آبی در سیکل زندگی پلاسمودیومها کدام مرحله زیر است؟


1 ) اسپوروگونی

2 ) شیزوگونی کبدی
3 ) شیزوگونی خونی

4 ) گامتوگونی