درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آلودگی به کدام پلاسمودیوم زیر در انسان مرحله شیزوگونی خونی محیطی دیده نمیشود؟(کارشناسی 64)


1 ) اواله

2 ) ویواکس

3 ) مالاریه

4 ) فالسی پاروم