درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دانه های شافنر در کدام گونه از پلاسمودیومها در گلبول قرمز خون دیده میشود؟(کارشناسی 64)


1 ) اواله

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) ویواکس