درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


درمورد گالاکتیتول ( Galactitol ) کدام گزینه درست است ؟ ( ارشد 90-89 )

1 ) پیش سازلاکتوز است .
2 ) قند آلدوزی 6 کربنه است.
3 ) حاصل اکسیداسیون گالاکتوزاست.
4 ) دارای 6 گروه هیدروکسیل است .