درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک به باکتری کمک می کند که به سطوح مختلف یا دیگرسلولها بچسبد وباکتری را قادرمی سازد تا ماده ی ژنتیک خود را طی فرآیند هم یوغی مبادله کند؟ ( ارشد 90-89 )

1 ) غشای خارجی
2 ) پیلی
3 ) دیواره ی سلولی
4 ) تاژک