درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیب شیمیای C5 HS دارای چه تعداد ایزومری است که قابلیت واکنش با سدیم را دارد؟ ( ارشد 90-89 )

1 ) 1
2 ) 2
3 ) 3
4 ) 4