درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت تامین گروه استیل مورد نیاز برای سنترسیتوپلاسمی اسید چرب فعالیت کدام آنزیم زیرضروری است؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )

1 ) آسیل کوا دهیدروژناز
2 ) ستیرات لیاز
3 ) تیولاز
4 ) سیترات سنتتاز