درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


الگوی چسبندگی اشرشیاکلی آنتروپاتوژن در سطح سلول آنتروسیت کدامیک از موارد زیر است؟(ارشد88-89)


1 ) Localized
2 ) Fusion

3 ) Diffuse

4 ) Aggregative