درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه باکتریهای زیر به دنبال فاگوسیتوز و قرار گرفتن در داخل واکوئل قادر به فرار از واکوئل بوده و با استفاده از ترکیبات سیتوپلاسم سلول میزبان با تحرک خود سلول آلوده را ترک نموده و وارد سلول مجاور میگردند، بجز:(ارشد88-89)


1 ) Shigella

2 ) Brucella
3 ) Listeria

4 ) Rickettsia