درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در محیط کشت خون از ماده ضد انعقاد پلی انتول سولفانات (SPS) استفاده میشود.کلیه گزینه های زیر در مورد این ماده صحیح هستند،بجز:(ارشد88-89)


1 ) لیز سلولهای خونی جهت رهاسازی باکتریها
2 ) ممانعت از عمل فاگوسیتوزیس

3 ) غیرفعال سازی برخی از عوامل ضد میکروبی

4 ) خنثی نمودن اثرات باکتریسیدال سرم انسانی