درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیر درتوقف مکنیسم های دفاعی سلولهای ماکروفاژبعد از بلع لژیونلاها دخالت دارند . بجز:

1 ) واکوئل های فاگوزومال فاقد توانایی وارد کردن گرانول های لیزوزومی می باشند.
2 ) .انفجارتنفسی اکسیداتیو در داخل فاگوسیتها کاهش می یابد .
3 ) حضور آهن درون سلول فعالیت دفاعی را متوقف می سازد.
4 ) ریبوزوم ها ومیتوکندری اطراف واکوئل های حاوی لژیونلا تجمع می یابند.