درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از آنزیم های زیر در ایجاد بیماری سفیلیس نقش دارند؟ ( کارشناسی ارشد سال 88-89 )

1 ) هیالورونیداز
2 ) کلاژناز
3 ) نورآمینیداز
4 ) پروتئاز IgA