درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در سطح دیواره سلولی کدامیک از باکتریهای زیرپروتئین اینترنالین ( Internalin ) وجود دارد که ورود باکتری به درون سلول میزبان را تسهیل می نماید ؟ ( کارشناسی ارشد سال 88-89 )

1 ) کورینه باکتریوم اولسرانس
2 ) فرانسیسلا تولرانسیس
3 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
4 ) لیستریا منوسیتوژنز