درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از موارد زیر منجر به یک  پاسخ  مثبت کاذب (False  positive ) به تست توبرکولین می گردد ؟ (کارشناسی ارشد سال 88-89 )

1 ) انرژی ( Anergy )
2 ) سارکوئیدوز
3 ) واکسیناسیون سرخک
4 ) اثربوسترتوبرکولین