درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه گزینه های زیردر مورد پپتید وگلی کان استافیلوکوکوس اورئوس صحیح است . بجز:

1 ) فعالیتی شبیه به آئدوتوکسین دارد
2 ) مانع عمل فاگوسیتوزمی گردد
3 ) در تشکیل آپسه نقش دارد
4 ) گیرنده جزء FC ایمونوگلوبولین ها است