درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه زیر به مقدار زیاد در ساختار اسید تیکوئیک باکتریها به گلیسرول یا ریبیتول متصل می شود؟(کارشناسی ارشد89 -88 )

1 )

L - 1ysine


2 )

D - alanine


3 ) L - serine
4 ) D - isoleucine