درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مشتقات Acridineمنجر به کدامیک از موتاسیون های ذیل میگردد؟(ارشد88-89)

1 ) Nonsense
2 ) Silent

3 ) Frame-shift
4 ) Missense