درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


EDTA با حذف یونهای منیزیم و کلسیم دو ظرفیتی با تاثیر بر کدامیک از بخشهای دیواره باکتری منجر به از دست رفتن یکپارچگیساختار باکتری میگردد؟(ارشد88-89)1 ) پپتیدوگلی کان
2 ) غشاء خارجی
3 ) کپسول
4 ) پلهای پلی پپتیدی