درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مولکولهای زیر برروی همه سلولهایTمحیطی وجود دارد؟(ارشد89-90)


1 ) CD8

2 ) CD4

3 ) CD2

4 ) CD10