درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


دام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است؟(ارشد89-90)


1 ) در هیدروکسی استون

2 ) گلیسرآلدئید

3 ) ریبوز

4 ) سندوهپتولوز