درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در واکسن DtaP کدام یک از موارد زیر از واکسن حذف شده است؟(ارشد89-90)


1 ) توکسین پرتوسیس

2 ) آنتی ژن های فیمبریال

3 ) هماگلوتینین فیلامنتوس

4 ) سلول کامل پرتوسیس