درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مولکولهای زیر در شناسایی LPS نقش دارد؟(ارشد89-90)


1 ) CD4

2 ) CD8

3 ) CD28

4 ) CD14