درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پاسخ های ایمنی طبیعی و اختصاصی از چه لحاظ باهم تفاوت دارند؟(ارشد89-90)


1 ) پاسخ های اختصاصی زودتر از پاسخ های طبیعی بروز می یابند.

2 ) در پاسخ های طبیعی تکثیر سلولهای دفاعی بیشتر از پاسخ های اختصاصی است.

3 ) پاسخ های طبیعی معمولا منجر به ایجاد خاطره ایمنی نمیشوند.
4 ) تنوع گیرندههای آنتیژنی در پاسخ های اختصاصی کمتر از پاسخ های طبیعی است.