درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ازدیاد حساسیت تاخیری کدام سلولها دخالت بیشتری دارند؟(ارشد 89-90)


1 ) ماکروفاژها و لنفوسیت هایT
2 ) لنفوسیتهای B و گرانولوسیتها

3 ) ائوزینوفیلها و بازوفیلها

4 ) نوتروفیل ها و سلولهای دندریتیک