درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلولهای دنیدریتیک معمولا پس از برخورد با آنتی ژن های میکروبی در بافت های محیطی چه سرنوشتی می یابدند؟(ارشد89-90)


1 ) دچار آپوپتوز شده و از بین میروند.

2 ) به اعضای لنفاوی ثانویه مهاجرت میکنند
3 ) باحذف کامل میکروبها موجب پاکسازی موضع میشوند

4 ) در همان موضع به عرضه آنتی ژن میپردازند.