درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از روشهای زیر برای بررسی فعالیت و مقدار اجزاء کمپلمان معمولا" استفاده نمیشود؟(ارشد89-90)


1 ) ایمنوپراکسیداز
2 ) ایمونودیفیوژن

3 ) نفلومتری

4 ) CH50