درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گزینه نادرست را در مورد نقشTNF-آلفا انتخاب نمائید.


1 ) مهار تولیدIL-1
2 ) مقابله با عفونت ها

3 ) القای اپوپتوز

4 ) فعال کردن نوتروفیل ها