درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مهمترین و بارزترین نقش il-12 چیست؟(ارشد89-90)


1 ) تحریک سلولهایTوnkبه تولید IFNy
2 ) تقویت تولید سلول های Th2

3 ) تقویت تولیدCTL

4 ) تولید MCSF توسط سلولهایT