درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مولکول بتادو- میکروگلوبولین دارای ویژگ های زیر است،بجز:(ارشد89-90)


1 ) بخش سیتوپلاسمی ندارد

2 ) در ساخت جایگاه اتصال پپتید آنتی ژنتیک مشارکت دارد.
3 ) از اجزاء ساختمانی mhc کلاس یک میباشد.

4 ) ژن آن برروی کروموزوم15 قرار دارد.