درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در اثر فعال شدن کمپلمان  از 3 مسیر شناخته شده همه موارد زیر اتفاق می افتد،بجز:(ارشد89-90)


1 ) اپسونیزاسیون پاتوژن ها

2 ) شناسایی فلاژل

3 ) لیز پاتوژنها

4 ) حذف کمپلکسی ایمنی