درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ویژگی اپسونیزاسیون مربوط بخ کدام بخش از ساختمان مولکول آنتی بادی است؟(ارشد89-90)


1 ) Fab

2 ) F(ab"

3 ) Hinge

4 ) Fc