درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پروتئین A استخراج شده از استافیلوکوک ها به کدام یک از آنتی بادی های زیر متصل می گردد؟(ارشد89-90)


1 ) IgA

2 ) IgD

3 ) IgG

4 ) IgM