درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام سایتوکاین فعال کننده قوی ماکروفازها به شمار می رود؟(ارشد89-90)


1 ) IL-4

2 ) IFNگاما
3 ) IL-6

4 ) TGF بتا