درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تفاوت پاسخهای اولیه و ثانویه آنتی بادی چیست؟(ارشد89-90)


1 ) مدت فاز تاخیری در پاسخ ثانویه بیشتر است

2 ) میل ترکیبی آنتی بادی در پاسخ اولیه کمتر است
3 ) نوع آنتی بادی در پاسخ اولیه معمولاIgG است

4 ) مقدار آنتی بادی تولید شده در پاسخ ثانویه معمولا کمتر است.