درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از روشهای زیر در تشخیص سریع ویروس هاری استفاده قرار میگیرد؟(ارشد89-90)


1 ) آزمایش IF برروی فولیکول های ریشه مو
2 ) کشت و جداکردن ویروس

3 ) نوترالیزاسیون

4 ) تزریق به حیوان آزمایشگاهی