درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پروتئین های پاپیلوما ویروس انسانی 18 به RB متصل میشود؟(ارشد89-90)


1 ) E4

2 ) E7

3 ) E2

4 ) E1