درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ساختمان کدام یک از ویروسهای زیر آنزیم پروتئاز وجود دارد؟(ارشد89-90)


1 ) آدنو

2 ) پولیو

3 ) پاپیلوما

4 ) پولیوما