درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ژنوم کدام یک از ویروسهای زیر از3قطعه تشکیل شده است؟(ارشد89-90)


1 ) کرونا ویریده

2 ) بونیا ویریده
3 ) پارامیکسو ویریده

4 ) ارتومیکسو ویریده