درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر در مورد واکسن کشته شده صدق می کنند؟(ارشد89-90)


1 ) باعث تولید IgA ترشح میشود

2 ) احتمال بازگشت به ویرولانس ویروس وحشی(Wild)را دارد

3 ) مدت ایمنی تولید شده در مقایسه با واکسن زنده طولانی است.

4 ) قابلیت انتقال از فرد واکسینه به سایر افراد وجود ندارد.