درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از عبارات زیر درمورد HEV صحیح میباشد؟(ارشد89-90)


1 ) از طریق جوندگان به انسان انتقال میابد.

2 ) آنولوپ دارد

3 ) از طریق مدفوعی- دهانی انتقال می یابد.
4 ) ژنومRNA حلقوی دارد