درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ویروسهای زیر میتواند گلبول قرمز را آگلوتینه کند؟(ارشد89-90)


1 ) پاپیلوما

2 ) رئو

3 ) پولیو ویروس

4 ) cmv