درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تیمیدین در ژنوم کدام یک از ویروسهای زیر وجود دارد؟؟(ارشد89-90)


1 ) HDV

2 ) Adeno - associated virus
3 ) پولیو

4 ) West Nile fever virus