درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدام ک از ویروسهای زیر رونویسی از روی یکی از زنجیره ژنومی انجام میشود؟(ارشد89-90)


1 ) هرپس

2 ) پاپیلوما
3 ) آدنو

4 ) پولیوما