درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تکثیر کدام یک از ویروسهای زیر در سیتوپلاسم سلول صورت میگیرد؟(ارشد89-90)


1 ) Bovin popular stomatitis
2 ) HIV

3 ) HBV

4 ) VZV